२०७९ चैत्र १४
Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Notices

Minimum Service Standards (MSS) for Central and Provincial Level Ayurveda Hospital, District Level Ayurveda Health Center & Ayurveda Aushadhalaya.

आ.व. २०७८/०७९ मा सशर्त अनुदान तर्फ स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागी सञ्चालन मार्गदर्शन